Biochémia a hematológia

Spoločnosť Alpha medical má najviac skúseností práve v odbore klinickej biochémie, kde dnes v humánnej diagnostike ponúka viac než 900 vyšetrení. Biochémia a hematológia je základnou a najrozsiahlejšou oblasťou aj vo veterinárnej diagnostike.

 

Tieto vyšetrenia patria medzi najdôležitejšie ukazovatele zdravotného stavu zvierat. Rozsah bloku hematológie a biochémie poskytuje možnosť výberu preventívnych (kontrolných) aj špeciálnych vyšetrení. Tie dopĺňajú bežné rutinné vyšetrenia a vytvárajú predpoklady na stanovenie správnej diagnózy a následnej liečby zvieraťa.

Základné hematologické a biochemické ukazovatele rozširujú stanovenia špecifických proteínov a markerov zápalu, hormónov, stanovenie alergénov, tumor-markerov či ďalších špeciálnych vyšetrení ako napr. TLI – trypsínu podobná imunoreaktivita (diagnostika insuficiencie pankreasu).
Vďaka najmodernejšiemu vybaveniu stanovujeme ako jedni z mála na Slovensku močové sedimenty prietokovou cytometriou. Výhodou takéhoto stanovenia je pri pozitívnych erytrocytoch okamžité určenie pôvodu erytrocytov, ktoré výrazne zrýchľuje diagnostiku a následnú liečbu zvieraťa. V ponuke nechýba ani stanovenie minerálov či vybraných metabolitov v moči.

 

VÝSLEDKY A TERMÍNY
Výsledky takmer všetkých hematologických a biochemických parametrov sú k dispozícii do 24 hodín od doručenia vzorky do laboratória. Vybrané vyšetrenia sú ukončené spravidla do 72 hodín, maximálne však do 5 dní od doručenia vzorky do laboratória.

Pri vyžiadaní parametrov z rôznych blokov vyšetrení, ktoré sú stanovované z krvného séra alebo z nekoagulovanej krvi (EDTA, citrát) sa zasiela len jedna vzorka séra alebo jedna vzorka nekoagulovanej krvi.

VYŠETRENIA HEMATOLÓGIA

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA krv
B – Krvný obraz
B – Retikulocyty
B – Diferenciál leukocytov
mikroskopicky
Krvná skupina

Citrát
P – Protrombínový čas
P – Fibrinogén
P – Trombínový čas
P – Faktor VIII
P – Faktor IX

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

K3/K2 EDTA krv
B – Krvný obraz
B – Retikulocyty
B – Diferenciál leukocytov
mikroskopicky

 

VYŠETRENIA BIOCHÉMIA

SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ

Krv na sérum
Základná biochémia
S – Glukóza
S – Močovina
S – Kreatinín
S – Kyselina močová
S – Celkové bielkoviny
S – Albumín
S – Elektroforéza bielkovín
S – Bilirubín celkový
S – Fruktozamín
S – Žlčové kyseliny
S – AST
S – ALT
S – GMT
S – ALP
S – Amyláza
S – Pankreatická amyláza
S – Lipáza
S – Cholínesteráza
S – Laktátdehydrogenáza
S – CK
S – HBDH
S – Cholesterol
S – HDL cholesterol
S – LDL cholesterol
S – Triacylglyceroly
Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík
S – Chloridy
S – Vápnik
S – Fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď
Vitamíny
S – Vitamín B12
S – Kyselina listová
S – Vitamín D
S – Vitamín A
S – Vitamín E
Hormóny štítnej žľazy
S – TSH
S – T3 voľný
S – T4 voľný
S – T3 celkový
S – T4 celkový
Fertilné hormóny
S – Celkový hCG
S – Anti Müllerian hormón
S – Luteinizačný hormón
S – Estradiol
S – Progesterón
S – Testosterón
S – 17-OH-progesterón
Iné hormóny
S – Kortizol
S – Inzulín
P – ACTH
S – Aldosterón
S – Parathormón
Tumormarkery
S – CEA
S – AFP
Iné špeciálne vyšetrenia
S – Trypsínu podobná
imunoreaktivita – TLI

Moč
Základné vyšetrenie moču
U – Moč chemicky
U – Močový sediment
Metabolity v moči
U – Glukóza
U – Močovina
U – Kreatinín
U – Kyselina močová
U – Celkové bielkoviny
U – Mikroalbuminúria
U – Aldosterón
Minerály v moči
U – Sodík
U – Draslík
U – Chloridy
U – Vápnik
U – Fosfor
U – Horčík

Trus
F – Pankreatická elastáza

Močový kameň
Analýza močového kameňa

HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ

Krv na sérum
Základná biochémia
S – Glukóza
S – Močovina
S – Kreatinín
S – Kyselina močová
S – Celkové bielkoviny
S – Albumín
S – Bilirubín celkový
S – Žlčové kyseliny
S – AST
S – ALT
S – GMT
S – ALP
S – Laktátdehydrogenáza
S – CK
S – Cholesterol
S – Triacylglyceroly
Minerály v sére
S – Sodík
S – Draslík
S – Chloridy
S – Vápnik
S – Fosfor
S – Horčík
S – Železo
S – Zinok
S – Meď
Vitamíny
S – Vitamín A
S – Vitamín E

Moč
Základné vyšetrenie moču
U – Moč chemicky
Metabolity v moči
U – Glukóza
U – Močovina
U – Kyselina močová
Minerály v moči
U – Sodík
U – Draslík
U – Chloridy
U – Vápnik
U – Fosfor
U – Horčík